AJUTOARE ÎNCĂLZIRE SEZON RECE 2022-2023

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA

AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

– pentru perioada noiembrie 2022 – martie 2023 și a suplimentului pentru energie –

Ajutorul pentru încălzirea locuinței este prevăzut în Legea 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie și se acordă familiilor cu un venit net lunar de până la 1386 lei/pe membru de familie, respectiv persoanelor singure cu un venit net lunar de până la 2.053 lei.

1. Cererea – declarația pe propria răspundere – formular – tip care se completează la depunerea dosarului;

2. Documente doveditoare VALABILE privind componența familiei – titular și membrii de familie, (livret de familie, certificate de naștere ale copiilor aflați în întreținere (până la 14 ani), carte de identitate pentru persoanele peste 14 ani, certificat de căsătorie părinți/sentință de divorț, hotărâre judecătorească încredințare) – în copie;

3. Documente privind veniturile realizate – la stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau în considerare toate veniturile impozabile și neimpozabile prevăzute de Legea nr. 416/2011, în conformitate cu art. 8, alin. (1), cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele rezultate din drepturi de asigurări sociale de stat (toate tipurile de pensii), asigurări de șomaj, indemnizații, ajutoare cu caracter permanent, obligațiile legale de întreținere față de copii și/sau față de părinți, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării ajutorului pentru încălzirea locuinței – cupon/adeverință după caz;

4. copie de pe cartea de identitate sau talonul autoturismului (din care să reiasă anul de fabricație, aflat în stare de funcționare deținuți de toți membrii familiei menționați în formularul de cerere sau certificat de radiere, după caz);

5. adeverință de ROL și anexă terenuri și animale de la registrul agricol;

6. factura de energie electrică recentă – în copie.

Declarația pe propria răspundere semnată de titularii cererilor privind veniturile, depozitele bancare, tranzacțiile imobiliare, sumele/câștigurile din jocuri de noroc sau pariuri, bunurile mobile și imobile, precum și componența familiei este dată în conformitate cu prevederile Codului Penal. Verificările se vor efectua prin anchete sociale, platforma ANAF PATRIM-VEN și la registrul de ROL al evidențelor fiscale al UAT Comuna Sărata.

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice primarului orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia în termen de 5 zile de la data modificării. Modificările sau încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se fac începând cu luna următoare celei care au intervenit.

CEREREA ȘI DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE ÎMPREUNĂ CU DOCUMENTELE DOVEDITOARE SE DEPUN LA COMPARTIMENTUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ AL UAT COMUNA SĂRATA începând cu 17.10.2022, de luni până vineri, orele 9,00 – 14,00.


  Nume Data Fișier
310657719_163037263006315_1371772880578026710_n 07/10/2022 Descarcă