Anunț achiziție directă Servicii de medicina muncii

În temeiul prevederilor art. 7, al. (5) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare privind achizițiile publice și art. 43 din HG nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referioare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare privind achizițiile publice, Primăria comunei Sărata, județul Bacău, cu sediul în localitateaSărata, comunaSărata, str. Stațiunii, nr. 38, cod postal 607361, telefon/fax: 0234/214866, e-mail: comuna.sarata@bc.e-adm.ro, în calitate de autoritate contractantă, urmează să achiziţioneze direct Servicii de medicina muncii pentru personalul U.A.T. Comuna Sărata. Documentația tehnică se poate obține la sediul Primăriei Sărata.
Modalitatea de atribuire: Achiziție directă.
Sursa de finanțare: Bugetul local.
Tip contract: Contract de achizitie publică de servicii
Denumire achiziție: Servicii de medicina muncii.
Cod clasificare CPV: 85147000-1 Servicii de medicina muncii (Rev.2).
Condiții de plată: conform contractului.
Valoare estimată fără TVA: 2.000 lei.
Condiții de participare: înregistrarea ofertei în catalogul electronic pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Autoritatea contractantă va achiziționa produsele din catalogul electronic de la operatorul care ofertează prețul cel mai scăzut. Pentru identificarea ofertei de preț se va publica în catalogul electronic sub denumirea: Servicii de medicina muncii pentru personalul U.A.T. Comuna Sărata.
Criteriu de adjudecare: Prețul cel mai scăzut.
Vă invităm pe această cale, în cazul în care sunteţi interesat, să transmiteți ofertele de pret pana la data de 13.05.2021, ora 09.00, urmand ca achizitia cu operatorul economic selectat sa se faca prin intermediul platformei SEAP