Anunt concurs post asistent medical principal comunitar

Primăria comunei Sărata, județul Bacău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de asistent medical principal comunitar, în cadrul compartimentului asistență socială. Probele stabilite pentru concurs sunt: selecția dosarelor, proba scrisă și interviu.
Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Sărata în data de 13.06.2019 ora 10.00 – proba scrisă și în data de 19.06.2019 ora 10.00 – interviul.
Dosarele complete de concurs întocmite conform art. 6 din H.G. nr. 286/2011 se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului.
Condițiile de participare:
Condiții generale – îndeplinirea de catre candidați a condițiilor prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011;
Condiții specifice de participare la concurs:
– diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă ori diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997, specializarea asistent medical generalist;
– Certificat privind promovarea examenului de grad principal;
– Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. avizat;
– adeverinţa pentru participare la concurs eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R.;
– minim 5 ani vechime ca asistent medical.
Relaţii la telefon 0234/214866 sau la sediul instituției.
Bibliografia:
1. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
2. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale;
4. O.U.G. nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară;
5. H.G. nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;
6. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
7. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
8. O.U.G. nr. 144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
9. Hotărârea nr.2/2009 a OAMGMAMR privind adoptarea Codului de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România.

NOTĂ: La toate actele normative menționate se vor avea în vedere completările și modificările la zi.

Rezultate finale

Nr. crt.     Nume şi prenume candidat     Punctaj final al concursului     Rezultatul
1              Ciubotaru Simona – Elena          81.8 din 100                          ADMI

Rezultate interviu

Nr. crt.     Nume şi prenume candidat     Nota obţinută     Rezultatul interviului
1               Ciubotaru Simona – Elena      99 din 100             ADMIS
În conformitate cu art. 31 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publicei, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucratoare de la data afişării rezultatului interviului, la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Rezultate proba scrisa

Nr. crt.      Nume şi prenume candidat     Punctaj obţinut     Rezultatul probei scrise
1                Ciubotaru Simona – Elena       64.6 din 100           Admis
În conformitate cu art. 31 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publicei, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucratoare de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Rezultate selectie dosare

Nr. crt.    Nume şi prenume candidat    Rezultatul selectiei dosarelor
1              Ciubotaru Simona – Elena                Admi

În conformitate cu art. 31 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publicei, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 1 zi lucratoare de la data afişării rezultatului selectiei dosarelor, la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.