Anunt concurs post referent debutant

Primăria comunei Sărata organizează concurs în vederea ocupării funcției contractuale vacante de execuție de referent debutant, în cadrul compartimentului relații publice, audiențe, registratură, arhivă al aparatului de specialitate al Primarului. Probele stabilite pentru concurs sunt: selecția dosarelor, proba scrisă și interviu. Proba scrisă și interviul se vor desfașura la sediul Primăriei comunei Sărata, județul Bacău, dupa cum urmeaza: in ziua de 24.10.2016 ora 10.00 – proba scrisă și în data de 27.10.2016 ora 10.00 interviul.
Condiții generale – îndeplinirea de către candidați a condițiilor prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011.
Condiții specifice de participare la concurs:
– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, ;
Condițiile de participare, bibliografia și documentele pentru întocmirea dosarului de concurs se afisează la sediul Primăriei comunei Sărata, județul Bacău.

Relaţii la telefon: 0234/214866 sau la sediul Primăriei comunei Sărata.

Bibliografia:
1. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii;
2. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
3. Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
5. Hotararea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
6. Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996 *** Republicată – Legea Arhivelor Naţionale;
7. Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996;
8. Ordin nr. 137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996;
9. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
10. Ordonanta nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
11. Ordonanta nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi local”.
NOTA: La toate actele normative menționate se vor avea în vedere completările și modificările la zi.

Rezultatul probei scrise

Nr. crt.       Nume şi prenume candidat        Rezultatul probei scrise
1              Bobârnac Adina – Elena                       Absent
2              Grădinaru Cristina – Violeta                  Respins

În conformitate cu art. 31 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publicei, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucratoare de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Rezultatul selecției dosarelor

Nr. crt.   Nume şi prenume candidat      Rezultatul selectiei dosarelor
1          Bobârnac Adina – Elena                 Admis
2          Grădinaru Cristina – Violeta            Admis