Anunt concurs post referent treapta II

Primaria comunei Sărata organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie de referent treapta II, studii medii, in cadrul compartimentului administrare domeniu public si privat, achizitii publice. Probele stabilite pentru concurs sunt : selectia dosarelor, proba scrisa si interviu.
Concursul se organizeaza la sediul Primariei comunei Sarata, judetul Bacau, in ziua de 16.08.2016 ora 10.00 – proba scrisa si data de 18.08.2016 ora 10.00 – interviul, iar dosarele complete de concurs intocmite conform art. 6 din H.G. nr. 286/2011 se depun la sediul Primariei comunei Sărata, judetul Bacau in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
Conditiile de participare:
Conditii generale – indeplinirea de catre candidati a conditiilor prevazute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011;
Conditii specifice de participare la concurs:
– studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat, ;
– minim 6 luni vechime in munca.
Conditiile de participare, bibliografia si documentele pentru intocmirea dosarului de concurs se afiseaza la sediul Primariei comunei Sarata, judetul Bacau.
Relaţii la telefon: 0234/214866 sau la sediul Primăriei comunei Sărata
Bibliografia:
1. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii;
2. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
3. Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
5. Hotararea Guvernului nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
6. Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică;
7. Lege nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul Civil – Cartea a III -a, Titlul II „Proprietatea privata” si Titlul VI „Proprietatea publica”.

NOTA: La toate actele normative mentionate se vor avea in vedere completarile si modificarile la zi.

Rezultatul probei scrise

Nr. crt.  Nume şi prenume candidat    Punctaj obţinut    Rezultatul probei scrise
1         Dumitru Narcis – Alin              8.76 din 100       Respins
2         Bobârnac Adina – Elena          5.66 din 100       Respins
3         Comănescu Gabriela                      –               Absent

În conformitate cu art. 31 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publicei, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucratoare de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Rezultatul selectiei dosarelor

Nr. crt.    Nume şi prenume candidat         Rezultatul selectiei dosarelor
1            Dumitru Narcis – Alin                              Admis
2            Bobârnac Adina – Elena                          Admis
3            Comănescu Gabriela                              Admi