Anunt concurs post referent treapta II

Primăria comunei Sărata, județul Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de execuție de referent treapta II, în cadrul compartimentului administrare domeniu public și privat, achiziții publice. Probele stabilite pentru concurs sunt: selecția dosarelor, proba scrisă și interviu.
Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Sărata în data de 13.09.2017 ora 10.00 – proba scrisă și în data de 19.09.2017 ora 10.00 – interviul. Dosarele complete de concurs întocmite conform art. 6 din H.G. nr. 286/2011 se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Condițiile de participare:
Condiții generale – îndeplinirea de catre candidați a condițiilor prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011;
Condiții specifice de participare la concurs:
– studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat, ;
– minim 6 luni vechime în muncă.
Condițiile de participare, bibliografia și actele necesare pentru dosarul de înscriere se afișează la sediul instituției.
Relaţii la telefon 0234/214866 sau la sediul instituției
Bibliografia:
1. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii;
2. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
3. Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
5. Hotararea Guvernului nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
6. Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică;
7. Lege nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul Civil – Cartea a III -a, Titlul II „Proprietatea privata” si Titlul VI „Proprietatea publica”;
8. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului;
9. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;
10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
11. Hotararea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
12. Ordonanta nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
13. Legea nr.185/2013, privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate;
14. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale.
NOTA: La toate actele normative mentionate se vor avea in vedere completarile si modificarile la zi.

Rezultate finale

Nr. crt.   Nume şi prenume candidat   Punctaj final al concursului     Rezultatul
   1             Dănculea Nicolae                  67.93 din 100                     ADMIS

Rezultate interviu

Nr. crt.       Nume şi prenume candidat       Nota obţinută      Rezultatul interviului
1                Dănculea Nicolae                     80 din 100              ADMIS

În conformitate cu art. 31 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publicei, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucratoare de la data afişării rezultatului interviului, la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Rezultate proba scrisa

Nr. crt.      Nume şi prenume candidat      Punctaj obţinut      Rezultatul probei scrise
1               Dănculea Nicolae                     55.86 din 100            Admis

În conformitate cu art. 31 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publicei, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucratoare de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Rezultat selectie dosare

Nr. crt.        Nume şi prenume candidat          Rezultatul selectiei osarelor
1                 Danculea Nicolae                        Admis