Examen de promovare in grad profesional

Anunț organizare examen de promovare în grad profesional

Primăria Sărata organizează în data de 20.12.2019, ora 10.00, la sediul instituției din str. Stațiunii nr.38, comuna Sărata, județul Bacău, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a funcţionarilor publici de execuţie din cadrul Primăriei.
Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1), cu excepția literei b), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv:
– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
– să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
– să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată.
Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 20 de zile de la data afișării prezentului anunț, respectiv în perioada 08 noiembrie – 27 noiembrie 2019 și conține în mod obligatoriu:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani calendaristici;
c) formularul de înscriere.
Concursul va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu.
Dosarele de înscriere la examen se vor depune la Compartimentul resurse umane.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin Compartimentul resurse umane.
Afișat azi, 08.11.2019.
BIBLIOGRAFIA
La examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a funcţionarilor publici de execuţie din cadrul Primăriei

Pentru funcția publică din cadrul compartimentului financiar – contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sărata, județul Bacău

1. Constituția României;
2. Ordonanța de Urgență nr.57/2009 privind Codul administrativ (Partea a III – a, Titlul III și Titlul V, Capitolul 3, , Capitolul 4 și Capitolul 8, Titlul VII, Capitolul 3);
3. Ordonanta nr. 28/2008 privind registrul agricol;
4. Ordinul nr. 289/147/7325/2017/437/1136/2018/1588/2017/3/2018 din 17 august 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019;
5. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
6. Ordinul nr. 20/208 din 13 ianuarie 2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
7. Ordinul nr.1846/2408 din 28 noiembrie 2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
NOTĂ: La toate actele normative menționate se vor avea în vedere completările și modificările la zi.

Rezultate selecție dosare

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarlor publici din cadrul Primăriei comunei Sărata din data de 20.12.2019

Nr. crt.           Nume şi prenume candidat                                   Rezultatul selectiei dosarelor
1                   Țacă-Cireșaru-Cireașă Mădălina -Roxana                            Admis

În conformitate cu art. 63 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulteriore, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selectiei dosarelor, la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Prezentul proces verbal se afişează în temeiul art. 50 alin.2 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.