Ședință ordinară în data de 20.12.2023

Primarul comunei Sărata a convocat Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință ordinară ce va avea loc în data de 20.12.2023, ora 13, ședință care se va desfășura la Școala cu clasele I-IV situată în str. Plopilor din sat/comuna Sărata, județul Bacău  sau prin alte mijloace electronice.

Proiectul ordinii de zi:

  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.11.2023;
  2. Proiect de hotărâre nr. 62 din 20.11.2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi altor taxe asimilate acestora care se fac venit al bugetului local pentru anul fiscal 2024;
  3. Proiect de hotărâre nr.67 din 28.11.2023 privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Sărata în A.G.A. Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctele 1 și 2 înscrise pe ordinea de zi ale ședinței AGA A.D.I.B. din data de 28.12.2023;
  4. Proiect de hotărâre nr.68 din 28.11.2023 privind aprobarea prelungirii  duratei contractului de închiriere  nr.2/4.01.2013,  încheiat cu Societatea Drăghin Medical SRL Bacău , reprezentată legal de dr. Drăghin Nicolae – Ionuț;
  5. Proiect de hotărâre nr.69 din 08.12.2023 privind analizarea și respingerea cererii de ajustare a tarifelor formulată de S.C. SOMA S.R.L., conform Raportului expertului cooptat de ADIS Bacău , de către UAT-urile membre , parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr.1211/4006/06.05.2021;
  6. Diverse : întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii, alte probleme de interes local.