Ședință extraordinară în data de 16.12.2022

Primarul comunei Sărata, prin Dispoziția nr.129 din 15.12.2022, a convocat de îndată Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință extraordinară, ce va avea loc în data de 16.12.2022, începând cu ora 9.00, prin mijloace electronice, prin intermediul aplicației electronice ”Zoom”.
Proiectul ordinii de zi:

  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 23.11.2022;
  2. Proiect de Hotărâre nr. 77 din 07.12.2022 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Sărata pentru ședința Adunării Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B. din 23.12.2022;
  3. Proiect de Hotărâre nr. 81 din 15.12.2022 privind aprobarea documentației tehnicoeconomice – D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local in comuna Sărata, județul Bacău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
  4. Proiect de Hotărâre nr. 82 din 15.12.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Sărata, județul Bacău, pe anul 2022.